Takenpakket van het arrestatieteam

Afzettingrembrandt
Beveiliging actieplaatsen

Het arrestatieteam is midden 70-er jaren vanwege een specifieke reden opgericht: om een specifiek werkterrein te krijgen om daar zo professioneel mogelijk te kunnen werken. Het AT is opgericht om het geweldsniveau bij aanhoudingen te beperken om er zo voor te zorgen dat de veiligheid van de burger, de politieambtenaar en de verdachte niet in het geding komt.
Een inzet van het arrestatieteam is erop gericht om geweld te voorkomen of te beheersen. Door snel en vooral verrassend op te treden wordt bij de aanhouding het gevaar voor derden tot een minimum beperkt.

De taken wettelijk gezien

Wat zijn precies de taken van een arrestatieteam? Een arrestatieteam is het uiterste geweldsmiddel en kan daarom rederlijkerwijs niet bij het minste of geringste incident worden ingezet. Vandaar dat de er wettelijk is geregeld wanneer een AT kan worden ingezet, dit kan alleen wanneer een opdracht ook daadwerkelijk in het takenpaket valt. Laten we daarom een blik werpen op het artikel wat het takenpaket van de AT's bevat.
We kijken dan naar artikel 8 lid 1 van het BBRP (Besluit beheer regionale politiekorpsen):

Artikel 8 Lid 1 1. Het regionale politiekorps beschikt, zelfstandig of samen met een of meer andere regionale politiekorpsen, over een eenheid die uitsluitend tot taak heeft, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of anderen dreigen, de volgende werkzaamheden uit te voeren:
 1. het verrichten van planmatige aanhoudingen;
 2. het bewaken en beveiligen van politie-infiltranten;
 3. het assisteren bij het bewaken en beveiligen van het transport van getuigen, verdachten of gedetineerden;
 4. het assisteren bij het bewaken en beveiligen van objecten en
 5. andere werkzaamheden waarvoor toestemming is verkregen van Onze Ministers.

Uit dit artikel kunnen we eigenlijk twee dingen leren. We zien als eerste een rijtje van taken welke een AT kan uitvoeren, maar we zien iets eerder in het artikel ook een hele belangrijke eis staan waaraan de situatie moet voldoen wil het AT in aanmerking komen voor een inzet met betrekking tot "het rijtje". Er moet namelijk uit feiten en / of omstandigheden blijken dat er een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Is dit vermoeden er, dan kan een AT worden ingezet voor een van de genoemde taken.

De eigenlijke basistaak van een arrestatieteam is het aanhouden van verdachten waarvan rederlijkewijs verwacht kan worden dat deze zich tegen de aanhoudende politieambtenaren zal verzetten door (vuurwapen)geweld te gebruiken. In de loop van de jaren heeft het Arrestatieteam echter een heel aantal nieuwe, extra taken erbij gekregen omdat deze beter door het zeer goed getrainde AT-personeel konden worden uitgevoerd.
Sinds halverwege 2002 kunnen AT's ook worden ingezet in levensbedreigende situaties zoals die zijn omschreven in het bovenstaande artikelhttp://www.arrestatieteam.nl Vuurwapens hoeven geen rol te spelen in zo'n situatie. Wanneer we het takenpaket van de AT's zelf verder uitwerken, dan zien we dat de officieële naam van Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid wel een goede benaming is:

 • Aanhouden vuurwapengevaarlijke verdachten
  Verdachten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze zich met vuurwapengeweld zullen verzetten tegen hun aanhouding worden door het AT aangepakt.
 • Beveiligen van "harde" en "zachte" objecten
  Het beveiligen van objecten ("harde") of personen ("zachte"): verdachten, informaten, VIP's, rechtzittingen e.d.
 • Consolideren en beveiligen van actieplaatsen
  Het veiligstellen, en veilighouden, van PD's van bijv. gijzelingen, ontvoeringen, kapingen en dergelijk om eventueel op te treden.
 • Strafinrichtingen
  Optreden bij gijzelingen en eventueel ontsnappingen in strafinrichtingen.
 • Adviseren
  Adviseren bij situaties als gijzelingen, kapingen e.d., met betrekking tot bepaalde scenario's.
 • Tactische assistentie
  Het adviseren en assisteren bij tactisch of technisch moeilijke aanhoudingen.
 • Adviseren en assisteren andere eenheden
  Het adviseren en eventueel assisteren van andere operationele eenheden bij het maken van plannen en het uitvoeren van deze plannen voor aanhoudingen in gebouwen of openbare gelegenheden.
 • Bijzondere Bijstandseenheid (BBE)
  Het beschikbaar stellen van precisieschutters voor de BBE-Politie scherpschuttersgroep.
 • Fungeren als stand-in
  Bij een dreiging van gewapende misdaden als overvallen en ontvoeringen paraat staan om deze te voorkomen.
 • Assistentie collega's
  Het verlenen van assistentie aan andere Arrestatieteams in de vorm van zowel materiaal als personeel.
 • Levensbedreigende situaties
  Het optreden in levensbedreigende situaties, daar waar de reguliere politiefunctionaris niet de juiste training en middelen tot zijn beschikking heeft. Dit zijnde zeer complexe of moeilijke aanhoudingen.
Mp5coverrembrandt
Optreden bij gijzelingen en kapingen

Uit dit uitgebreide takenpaket blijkt maar weer eens wat een flexibele en professionele eenheid het arrestatieteam is. Het is meer dan puur en alleen het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. Juist het feit dat de AT'ers "alleskunners" zijn zorgt ervoor dat AT's in ontzettend veel verschillende complexe en gevaarlijke situaties zijn in te zetten. Dit heeft in de loop van de jaren ervoor gezorgd dat het aantal "foutgelopen" aanhoudingen in de BPZ aanzienlijk zijn teruggelopen.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1