Mobiele Eenheid (ME)

Iedereen kent de Mobiele Eenheid, als de mannen en vrouwen met de witte helmen, het schild en de lange wapenstok. Maar de Mobiele Eenheid bestaat uit nog veel meer dan alleen deze personen. Onder andere is de Mobiele Eenheid ingedeeld in een aantal specialistische onderdelen. Verder vertellen we iets over opleiding en de Mobiele Eenheid in de korpsen.

Opleiding

Om lid te worden van de Mobiel Eenheid is geen strenge selectie vereist. Officieel kan iedereen met drie jaar politie-ervaring solliciteren naar de functie van teamlid Mobiele Eenheid. Omdat er nogal grote tekorten zijn bij de politie is deze eis van drie jaar veel te hoog en wordt vaak ook niet gehaald. Je zou kunnen zeggen dat men deze eis inmiddels heeft laten varen.
Op het moment dat de agent geselecteerd is om naar de Mobiele Eenheid te mogen, wordt hij of zij vanuit het korps waar hij of zij werkt "uitgezonden" naar de landelijke opleiding aan het Politie Instituut Openbare orde en Gevaarsbeheersing (PIOG) te Hoogerheide. Deze opleiding duurt vier weken. In de eerste twee weken staat vooral het groepsbelang centraal. Er worden veel groepsoefeningen gedaan op de stormbaan en in het oefendorp. Ook wordt er gezwommen en wordt er aangeleerd hoe men met de wapenstok en het schild om moet gaan. Daarna begint men met het aanleren van het lopen van de verschillende formaties. Dit is iets wat veelvuldig wordt herhaald tijdens de opleiding, zodat iedereen zijn plaats weet en goed in de formaties blijft lopen. In de laatste twee weken worden ook nog andere zaken behandeld. Zoals het dragen van een gasmasker, werken op een boot, werken in voetbalstadions en hoe te handelen bij molotovcocktails. De vier weken opleiding eindigen met een grote eindoefening. Deze eindoefening duurt een hele dag. Men laat dan demonstranten van buitenaf komen, bijvoorbeeld een groep scholieren. Op deze dag moeten de ME'ers in verschillende oefensituaties laten zien wat ze de afgelopen vier weken hebben geleerd.


Hoe te handelen bij molotovcocktails is een van de dingen die de ME'ers in opleiding wordt geleerd!

Na het voltooien van de opleiding, wordt de agent ingedeeld in een groep van de Mobiele Eenheid van zijn korps en is hij of zij officieel lid van een van de basiseenheden.
Vervolgens moeten de leden van de Mobiele Eenheid twee keer per jaar een voortgezette opleiding Mobiel Eenheid voltooien. De leden van de Mobiele Eenheid zijn verplicht om 40 uur per jaar te oefenen.

Na enige jaren ervaring in deze basiseenheden kan men solliciteren naar functies van de specialistische eenheden van de Mobiele Eenheid, zoals de Aanhoudingseenheden (AE) en de Brand en Traangaseenheid (BraTra) of Ondersteuningseenheden (OE).

Voor de aanhoudingseenheden (AE) is een selectieprocedure. Men moet aan een aantal geschiktheidseisen voldoen en een sporttest doen. Als men hieraan voldoet gaat men opnieuw naar een vierweekse opleiding. Ook deze opleiding wordt gegeven aan het Politie Instituut Openbare orde en Gevaarsbeheersing (PIOG) te Hoogerheide. Na het voltooien hiervan wordt men ingedeeld bij een van de groepen van de aanhoudingseenheden in zijn of haar korps.

Voor de Brand en Traangaseenheid (BraTra) in andere korpsen ook wel ondersteuningseenheid (OE) genoemd moet men ook aan een aantal geschiktheidseisen voldoen. Men moet onder andere ervaring hebben bij de basiseenheden van de Mobiele Eenheid. Als men aan al deze eisen voldoet, wordt men toegelaten tot deze Brand en Traangas Eeneheid of Ondersteuningseenheid en wordt men ingezet. Dit zijn onder andere de mensen die de waterwerper bedienen en traangasgranaten verschieten. Niet ieder korps bezit dit soort eenheden.


Bussen van de Mobiele Eenheid netjes opgesteld op het hoofdbureau van politie.

Mobiele Eenheid in de verschillende Regiokorpsen

De politie in Nederland is verdeeld in 25 regiokorpsen en een landelijk korps, het Korps Landelijke Politiediensten. Al deze korpsen beschikken over een Mobiele Eenheid en zijn specialistische eenheden. Het ene korps heeft meer groepen dan het andere korps. Dit heeft onder andere te maken met de omstandigheden. Bijvoorbeeld de drie grootste korpsen van Nederland, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden, hebben de grootste Mobiele Eenheid van Nederland. Amsterdam is uiteraard onze hoofdstad waar een hoop plechtigheden, manifestaties, demonstraties en betogingen worden gehouden. Denk maar eens aan de Eurotop van een aantal jaren terug. Verder is Rotterdam, de grootste havenstad ter wereld, en met zijn drie voetbalclubs een drukke stad voor de Mobiele Eenheid. Als laatste Den Haag onze regeringsstad waar jaarlijks zo'n 350 demonstraties worden gehouden. Ook dit vergt veel inzet van de Mobiele Eenheid.
Hieronder staat een tabel van de Mobiele Eenheid ingedeeld per korps. Hierop staan alleen de regiokorpsen vermeld. Het Korps Landelijke Politiediensten, beschikt in de vorm van de Spoorwegpolitie, ook over Mobiele Eenheid, maar deze is niet in de tabel vermeld.

Tabel: Aantal pelotons en secties Mobiele Eenheid ingedeeld per regiokorps
Regio Peletons Secties
Groningen 2
Friesland 1
Drenthe 1
IJsselland 1
Twente 1
Noord-Oost Gelderland 1
Gelderland-Midden 1
Gelderland-Zuid 1
Utrecht 3
Noord-Holland-Noord 1 1
Zaanstreek-Waterland 1
Kennemerland 1 1
Amsterdam-Amstelland 4
Gooi en Vechtstreek 1
Hollands-Midden 1 1
Haaglanden 4
Rotterdam-Rijnmond 4
Zuid-Holland-Zuid 1 1
Zeeland 1 1
Midden en West Brabant 3
Brabant Noord 1 1
Brabant Zuid-Oost 2
Limburg Noord 1
Limburg Zuid 2
Flevoland 1

Verschillende onderdelen

De Mobiele Eenheid bestaat uit meerdere specialistische onderdelen, die in principe alleen in samenwerking met de basiseenheden optreden. We kennen de volgende specialistische onderdelen:
 • Basiseenheden;
 • Aanhoudingseenheden (AE);
 • Brand en Traangas eenheden (BraTra) of Ondersteuningseenheden (OE);
 • Eenheden te water.

Basiseenheden

Basiseenheden zijn de mannen en vrouwen met de witte helmen, het schild en de lange wapenstok. De basiseenheden worden altijd op linie gezet om de relschoppers op afstand te houden. Deze basiseenheden werken in groepen.
Een groep van de basiseenheid bestaat uit:

 • 1 groepscommandant;
 • 1 chauffeur, die tevens de eerste hulp verricht;
 • 9 groepsleden, waarvan er een plaatsvervangend groepscommandant is;
 • 1 ME-voertuig.

Het kan ook zo zijn dat de ME bij een groter optreden in een grotere samenstelling optreed. Dit kan dan zijn, als:

 • Secties (= 2 groepen, 1 sectiecommandant en 1 plaatsvervangend sectiecommandant);
 • Pelotons (= 2 secties, 1 pelotonscommandant en 1 plaatsvervangend pelotonscommandant);
 • Compagnies (= 2 pelotons, 1 compagniecommandant en 1 plaatsvervangend compagniecommandant).

De grote van de samenstelling van de Mobiele Eenheid is uiteraard afhankelijk van een aantal factoren, zoals grote van de dreiging of de grote van een demonstratie.

Aanhoudingseenheden (AE)

We hebben ze hiervoor al heel even genoemd, de aanhoudingseenheden (AE). Deze specialistische eenheid, "verzorgt" de aanhoudingen van verdachten bij betogingen en demonstraties, waarbij de Mobiele Eenheid wordt ingezet. De leden van de aanhoudingseenheid, zijn in burger gekleed en lopen tussen de demonstranten. Op aangeven van leden van de basiseenheid, houden leden van de aanhoudingseenheid de grootste relschoppers aan.
De aanhoudingseenheid werkt in groepsverband.

Ook de aanhoudingseenheden kunnen in een grotere samenstelling werken, als dit nodig mocht zijn. De aanhoudingseenheden kunnen, net als de basiseenheden, ook in secties en pelotons werken.

Brand en Traangaseenheid (BraTra) of Ondersteuningseenheden (OE)

Als laatste specialistische eenheid bespreken we de ondersteuningseenheid (OE). Ook deze eenheid is net als de verkenningseenheid niet veel voorkomend. Het is bekend dat de drie grootste regio's van Nederland, te weten Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden, in het "bezit" zijn van deze eenheid. Ook de regio Utrecht heeft een Bratra-achtige groep met onderandere kliminstructeurs.
Zoals het woord al zegt is deze eenheid ter ondersteuning van de Mobiele Eenheid. Zij verzorgen onder andere het materieel. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan materialen om deuren te openen, zoals kettingzagen, deurrammers en dergelijke. Verder zorgen zij er voor dat paaltjes en dergelijke obstakels onderweg worden verwijderd, zodat de bussen van de Mobiele Eenheid overal vrije doorgang hebben en overal snel ter plaatse kunnen zijn. Ook zorgt de ondersteuningseenheid voor bijvoorbeeld brandblussers, bij demonstraties waar gegooid wordt met molotovcocktails. De leden van de ondersteuningseenheid gaan dan achter de linie van de Mobiele Eenheid staan. Zodra een lid van de basiseenheid in brand zou komen te staan, wordt het vuur direct geblust door leden van deze eenheid.
Nog een andere taak van de ondersteuningseenheid is het bedienen van de waterwerper. In Nederland is de politie in het bezit van vier van deze waterwerpers. De korpsen Rotterdam Rijnmond en Haaglanden zijn in het bezit van zo'n waterwerper; Amsterdam-Amstelland heeft er zelfs twee! De bemanning van zo'n waterwerper is als volgt:

 • 1 commandant;
 • 1 chauffeur;
 • 2 kanonniers, waarvan er 1 plaatsvervangend chauffeur is.

De Ondersteuningseenheid zorgt voor ondersteunend materiaal en de bediening hiervan. Hier zie je een shovel van Amsterdam-Amstelland.

Eenheden te water

Nederland is het waterland bij uitstek en dus beschikken sommige regiokorpsen over eenheden te water. De eenheden te water, in het politiejargon ook wel watervaste pelotons genoemd, van de Mobiel Eenheid zijn geen specialistische eenheden in de directe zin van het woord. In ieder geval niet zoals de hierboven beschreven eenheden. De eenheden te water bestaan uit basiseenheden, die een aanvullende opleiding hebben gekregen om op en rond water en vaartuigen te opereren. Niet alle korpsen beschikken over dit soort basiseenheden. Alleen de hieronder genoemde korpsen beschikken over eenheden te water:

 • Groningen;
 • Gelderland Midden;
 • Gelderland Zuid;
 • Kennemerland;
 • Amsterdam Amstelland;
 • Rotterdam Rijnmond;
 • Zuid Holland Zuid;
 • Zeeland;
 • Limburg Noord.

Uiteraard vereist een eenheid te water een aantal specifieke materialen. Zo beschikt iedere eenheid over een reddingsvest per lid. Wanneer er vaartuigen nodig zijn, worden deze verschaft door het Korps Landelijke Politiediensten. Alleen het regiokorps Rotterdam Rijnmond beschikt over twee vaartuigen, een commandovaartuig en een reddingsvaartuig.


Eenheden te water zijn speciaal voor het werk op en rond water en vaartuigen. Foto van een oefening op het water van het regiokorps Rotterdam Rijnmond.

Eenheden Levende Have

Met de eenheden Levende Have bedoelen we de paarden (ook wel beredenen genoemd) en de honden (de hondenbrigade). Wanneer men wordt opgeleid om te werken bij de beredenen of de hondenbrigade, wordt men tegelijkertijd opgeleid voor het optreden tijdens inzetten van de Mobiele Eenheid. Hiervoor worden de politiemensen die bij deze diensten werken wel in een ME-pak gestoken en dragen zij ook gewoon een helm. Paarden en honden zijn ideale middelen om mensen op afstand te houden dan wel uit elkaar te drijven.


Lid van de beredenen tijdens een ME-inzet.

Leden van de hondebrigade tijdens een ME-inzet

Inzetten

Voor het inzetten van de Mobiele Eenheid moet er aan bepaalde inzetcriteria worden voldaan. Deze criteria worden voorgelegd aan de korpsbeheerder. De korpsbeheerder is de burgemeester van een plaats in een regio waar de meeste inwoners van de regio wonen. Deze korpsbeheerder bepaalt aan de hand van de inzetcriteria of de Mobiele Eenheid mag worden ingezet.
Het kan ook voorkomen dat er bijvoorbeeld een spontane demonstratie begint, waar niet op is gerekend. Wanneer deze demonstratie uit de hand dreigt te lopen en de surveillancedienst zich moet terugtrekken, kan de Mobiel Eenheid worden "opgepiept". Denk bijvoorbeeld aan de Koerdenrellen in Den Haag 2001. De Mobiel Eenheid moet dan binnen anderhalf uur inzetbaar zijn.


Het regiokorps Haaglanden beschikt als enige regiokorps in Nederland over zogenaamde ME Jeeps. Deze Jeeps worden ingezet voor het snelle vervoer van leden van de Mobiele Eenheid in de stad. In totaal kunnen er vier personen in de Jeep, twee voorin en twee achterin.

Deze piketregeling was er al geruime tijd in de drie grote regiokorpsen, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden. Sinds het Europees Kampioenschap voetbal 2000 in Nederland en België, is deze piketregeling ook in de kleinere regiokorpsen ingevoerd.
Wanneer men bijstand wil uit andere regiokorpsen moet men eerst de gehele Mobiele Eenheid uit het eigen korps inzetten.
Verder beschikken alle regiokorpsen verplicht over een Coördinator Mobiele Eenheid. Deze politieambtenaar is belast met het coördineren van inzetten van de Mobiele Eenheid in zijn korps of buiten zijn korps.


De Mobiele Eenheid van het Regiokorps Haaglanden beschermt de Amerikaanse ambassade tegen anti-Amerikaanse demonstranten.
 
Image3

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1