Bijzondere Bijstandeenheid Mariniers (BBE-M)

1
BBE-Mariniers tijdens training

Sinds de herziening van het stelsel van Speciale eenheden in juli 2006 zijn de BBE-Mariniers opgeheven om in het nieuwe stelsel van de Dienst Speciale Interventies (DSI) te passen, sindsdien heet de eenheid Unit Interventie Mariniers (UIM) van de DSI.

De Bijzondere Bijstandseenheid, of kortweg BBE, is de Nederlandse nationale anti-terreureenheid. De BBE is een onderdeel van het Korps Mariniers. Ze hebben hun thuisbasis in de Van Braamhouckgeest kazerne in Doorn.

Overigens is dit niet de enige Bijzondere Bijstandseenheid. Er bestaan diverse Bijzondere Bijstandseenheden voor diverse taken, zoals een Politie BBE (BBE-P) en een BBE Krijgsmacht die onder verantwoordelijkheid valt van de Koninklijke Marechaussee.

Structuur

Als onderdeel van het Korps Mariniers valt de BBE onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Marine en dus het ministerie van defensie. In crisis situaties verandert dit echter en valt de BBE onder directe verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Hiermee is een snelle inzetbaarheid verzekerd en wordt de "chain of command" tot een minimum beperkt.

De BBE heeft in de eind jaren zeventig naast de BBE-taak ook een normale infanterietaak vervuld. De eenheid deed in die dagen ook gewoon mee aan infanterie oefeningen en was qua organisatie ook als een infanteriecompagnie samengesteld. Dat wil zeggen drie pelotons en een compagniestaf. In die dagen werd het derde peloton ook wel het opleidingspeloton genoemd en waren de eerste twee pelotons de alarmpelotons. Tijdens de gijzelingsacties bij de Punt en Bovensmilde werden alle drie de pelotons ingezet, ook het personeel wat dus feitelijk nog in opleiding zat.

De "normale" infanterietaak is reeds lange tijd geleden komen te vervallen. Halverwege de jaren negentig kreeg de BBE als oorlogstaak de 120 mm mortieren. Omdat uit het optreden in Bosnie in 1995 bleek dat deze twee taken te verschillend waren en te gespecialiseerd, werd er een alternatief gezocht. De BBE heeft nu als oorlogstaak het kunnen optreden als special forces. Een taak die veel beter aansluit bij de "dagelijkse" werkzaamheden. Toen de infanterietaak werd afgestoten en de eenheid zich geheel aan haar taak van terrorismebestrijding ging wijden werd er gelijktijdig een reorganisatie uitgevoerd. Vanaf die tijd bestaat de BBE uit twee pelotons en een staf.

2
BBE-Mariniers aan boord van de Hr.Ms. Philips van Almonde ivm boardingtaken.

Na de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon in de Verenigde Staten, op 11 september 2001, is door de Nederlandse regering het "Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid" opgesteld.

De punten waarin de BBE genoemd wordt:

3. Bewaking, beveiliging en openbare orde De capaciteit voor persoonsbeveiliging alsmede de capaciteit voor de bewaking van objecten wordt vergroot. Om evidente redenen kan hierover niet in detail getreden worden. Betrokken diensten zijn de regiopolitie, de Koninklijke Marechaussee, de Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van het Korps Landelijke Politiediensten en in uitzonderlijke gevallen de Bijzondere Bijstands Eenheden. Ook zullen de beschikbare materiële middelen om op te treden tegen onverhoopte grootschalige openbare ordeverstoringen worden uitgebreid.

(...)
3
Mariniers op een boorplatform met de
H&K MP5 met dualmag-klem.

6. Optreden tegen terrorisme
Bij een operationeel antwoord op terrorisme in Nederland zijn de politie, de Kmar en overige defensieonderdelen inzetbaar. De BBE’en spelen hierbij een cruciale rol. Naast de BBE is ook ander defensiepersoneel en –materieel inzetbaar.

ACTIE 34: nadere analyse en uitbreiding van de BBE-capaciteit, zowel bij politie als bij Defensie (Kmar en Korps Mariniers)

In vervolg hierop is op 22 februari 2002 door de toenmalige Minister van Defensie (De Grave) een brief aan de kamer gestuurd, waarin werd vermeld dat de BBE bezig was met de toegezegde uitbreiding.

"De uitbreiding van de BBE-M betreft 65 extra functieplaatsen voor de oprichting van een derde peloton en de aanpassing van bestaande (verkennings)teams ter ondersteuning van de BBE-M pelotons (M-teams)." - (Kenmerk Ministerie van Defensie: D2002000565)

De Bijzondere Bijstandseenheid is augustus 2002 in deze vorm volledig inzetbaar. De situatie is daarmee weer terug zoals ze was voor de reorganisatie, met dien verstande dat de BBE nog steeds een (oorlogs)taak vervult als special forces eenheid, in plaats van een normale infanterie taak.

4
BBE-Mariniers oefenen procedures mbt vliegtuigkapingen

Werving en selectie

Leden worden geselecteerd uit vrijwilligers van het Korps Mariniers. De mariniers die zich aanbieden als vrijwilliger moeten een circa 26-weken durende training voltooien, welke nog zwaarder is dan de selectie voor het Korps Mariniers. Tijdens deze trainingen wordt gekeken naar de emotionele stabiliteit en hoe een persoon reageert op stress. BBE leden worden getraind om gebouwen te bestormen, vliegtuigen, schepen en treinen te ontzetten. Ook krijgen ze training in rellenbestrijding zodat ze eventueel de politie kunnen assisteren.

Insignes

De BBE heeft geen eigen vaandel. Het embleem van de BBE toont een duif van zilver met de vleugels omhooggericht en een gebroken ketting van goud, komende uit de rand. De ketting gaat over de rechter vleugel en en onder de linker vleugel door. Als embleemspreuk het Latijnse SEMPER PARATUS PRO JUSTITIA (Altijd paraat voor gerechtigheid) in letters van zilver op een lint.

De duif, symbool van de vrede, verbreekt bij het opvliegen de ketting en bereikt de vrijheid. Deze actie verwijst naar de taak van de BBE: Het vrijwaren van de vrijheid in Nederland van kapingen, gijzelingen en andere terroristische acties.

Inzetten

5
Fouilleren van een "Tango" tijdens een oefening
van een boarding.

De BBE wordt normaal gesproken alleen ingezet wanneer een situatie te grimmig wordt voor de speciale politie eenheden. Ook wanneer situaties een politieke tint krijgen, zoals bij kapingen of situaties waarin buitenlanders worden gegijzeld, wordt de BBE ingezet. De laatste tijd wordt de BBE ook ingezet bij speciale operaties onder de vlag van de Verenigde Naties, zoals afdwingen van embargo's door het enteren van schepen en arrestaties van oorlogsmisdadigers. Verdere anti-terroriste acties, ook wel CT of Counter-Terrorist acties genoemd, zijn in het buitenland niet per definitie een taak voor de BBE, maar kunnen worden uitgevoerd door een combinatie van BBE, Mountain Leaders, Special Boat Squadron en het Korps Commandotroepen van de Koninklijke Landmacht.

Acties

Tijdens een actie splitst een peloton zich op in kleinere groepen, die nauw met elkaar in contact staan. Bij hun acties ligt de nadruk op gedoseerd geweld. Men zal te allen tijde proberen een situatie zo snel mogelijk en met zo min mogelijk slachtoffers (bij alle betrokken partijen) onder controle te krijgen. Het voornaamste wapen van de BBE is het element van verrassing. Door onverwacht en zeer snel toe te slaan wordt een actie voltooid nog voordat de "vijandelijken" van de schrik bekomen zijn, of zelfs maar door hebben wat er gebeurd.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de BBE bestaat uit zwarte pakken, helm met koptelefoon/oorbescherming en radio en zware kogelvrije vesten. Om ogen te beschermen worden Carrera brillen gebruikt. Naast vuurwapens gebruikt men ook veelvuldig "non lethal" wapens zoals flashbangs, granaten die met een verblindende flits en een oorverdovende knal exploderen, echter met een minimum aan gevaar om letsel te veroorzaken.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1