Welcome Anonymous !

Over de Arrestatieteams en andere speciale politie-eenheden.
 

Alleen maar verliezers

Algemene onderwerpen omtrent de politie, BPZ e.d.

Moderators: --X--, Doggieman

Berichtdoor syndicus » vr jul 03, 2015 23:02

Toch even een reactie op http://www.arrestatieteam.nl/arrestatieteam/nieuws/97-alleen-maar-verliezers en dan specifiek dit stukje:
Maar laten we wel realistisch blijven: Henriquez had een hele simpele optie. Meewerken. Hij had zich simpelweg kunnen laten aanhouden en boeien, dan was er helemaal niets aan de hand geweest. Schuldig of onschuldig, dat komt daarna wel op het politiebureau, hoe vervelend dat ook is als je onschuldig bent. Die keuze heeft Henriquez zelf gemaakt.

Sorry, nee. Springen er vijf vage figuren op je, dan is het wel gedaan met de ratio en verdedig je jezelf alleen nog maar. Dan toch met dit argument aankomen is gewoon het slachtoffer de schuld geven van abject politiefalen.

Als we toch bezig zijn, laten we wel wezen, als de politie hun werk goed gedaan had was het hele feest wellicht nooit geescaleerd, en was er dus ook geen "deescalatie" nodig geweest, nog minder van het soort waarbij doden vallen.

Want hoezo heeft de politie vijf man nodig om een iemand aan te houden? Als je capabel en gerespecteerd bent als instituut dan heb je veel meer kans op het ideale geval waar je aan een iemand genoeg hebt, die niet meer hoeft te doen dan even op de schouder te kloppen.

Een vergelijkbaar incident is wellicht hoe "eten in de tram" tot een pepperspraydebacle en ook nationale verontwaardiging kon uitlopen. Hoezo wordt er honderd keer gevraagd en bij nummer 101 ineens hard ingegrepen? Daar is voor niemand een touw aan vast te knopen.

Wat dat betreft bestaat het politiekorps uit teveel goedbedoelende maar ineffectieve schattige meisjes (m/v) en te weinig flinke kerels (m/v). Mensen die heel duidelijk grenzen kunnen stellen waar naar geluisterd wordt. Kun je dat wel dan heb je ook meer ruimte voor vriendelijkheid en begrip waarmee minder ingegrepen hoeft te worden.

Dat is toch wat anders dan het "de regels aanscherpen" wat er normaliter op los gelaten wordt, te pas en te onpas. Bijvoorbeeld na "Alphen", waar een korpsleiding herhaaldelijk "maatregelen" wilde nog voor het rapport uit was wat zou vertellen wat zin had om te doen.

Dat de leiding net zo goed uit omhooggevallen "bij gelijke geschiktheid"-voortreksels bestaat heeft hier relatie mee: De prutsbestuurders komen uiteindelijk wel uit de gelederen.

Het is me al eerder opgevallen dat "de hulpdiensten" tegenwoordig niets meer zelf kunnen. Ambulance gebeld? Reken maar dat er twee stuks politieeenheid eerst ter plaatse zal zijn, waarschijnlijk gevolgd door de brandweer. Gek toch dat als je ze nodig hebt de politie er niet is. Als ze nou eens hun eigen werk deden.

Maar nee, want hulpdiensten zijn "wij" en die vervelende burgers zijn "zij" en "wij" weten echt wel waar onze prioriteiten liggen. Vandaar ook een duidelijke trend om maar meer bevoegdheden te willen krijgen en meer "gepast geweld" te willen mogen gebruiken want oh oh oh wat zijn "zij" van de burgerij toch vervelend. Want nodig. Nee, het zou niet nodig moeten zijn. Dan heb je dus reeds verloren, gewoon gezien de bestaansreden van de politie.

Kijken "wij" teveel Amerikaanse televee? Heel stoer hoor, maar de normale straatagent in het VK draagt geen vuurwapens, en hoeft daar dus ook niet mee te trainen. Dat levert dan weer ruimte op om andere dingen te trainen.

Oefenen omgaan met mensen bijvoorbeeld. Mijn eigen ervaringen met de popo zijn dat er botte hurken tussenzitten die hele duidelijke signalen dat ze zelf echt te ver gaan negeren en dat later proberen op te lossen door op klungelige wijze hun lesje deescalatie proberen te gebruiken, bijvoorbeeld demonstratief handje uit te steken -- ruim nadat ze zichzelf persoonlijk tot nooitmeerziens onwelkom gemaakt hebben. Niet allemaal, maar teveel voor zo'n vertrouwensfunctie en visitekaartje van de overheid.

De bredere overheid, maar duidelijk uitgedragen door de politie, is duidelijk niet langer daar voor de burger. Vroeger wilde men je nog doen geloven dat de wijkagent je beste vriend was. Tegenwoordig heb je "legitimasie" nodig al wilde je alleen maar even de tijd of de weg vragen.

Waarmee steeds meer, tot en met de burger zijn eigen identiteit, als wapen wordt ingezet door een steeds duurdere, minder capabele, en meer vijandige overheid. Ik zou daar geen visitekaartje van willen zijn.

Als burger vertrouw ik zulke uitdragers dan ook voor geen cent en heb helemaal geen zin mee te werken met hun malle papiermolen, mee te gaan naar het bureau, in allerlei databases terecht te komen waar niemand de wisknop van kan vinden, om dan uiteindelijk onschuldig op straat te worden gedonderd op een ongure plek waar ik helemaal niet wilde zijn.

En dat is wel waar we zijn. De politie is haar draagvlak kwijt en dat krijg je niet terug met wat bevoegdheden, extra geld, regeltjes, of wat dan ook. Dat moet veel fundamenteler. Dat begint met begrip en heel voorzichtig weer opbouwen.

Het jammere aan het hele verhaal is dat de politiek nog meer haar draagvlak kwijt is, en dat zelf nauwlijks doorheeft laat staan begrijpt. Niet alleen die ene minister, de hele politiek. Die heeft er herhaaldelijk voor gekozen om meesters der holle phrase op zulke belangrijke posten neer te zetten.

Het garandeert dat alles wat er gebeurt een hoop geld en moeite kost maar waar maar heel weinig voor gekocht gaat worden. Bijvoorbeeld hoe de politieHBO meer veterstrik- dan opleiding bleek te zijn. Het zou me dan ook ten zeerste verbazen als de meest capabele mensen al niet jaren terug elders emplooi gevonden hebben, en de belangrijkste vraag voor de blijvers is, waarom zit ik hier nog?

Ander werk zoeken is wellicht het enige argument dat er nog over is.
syndicus
Aspirant
 
Posts: 1
Geregistreerd: vr jul 03, 2015 22:40


Berichtdoor Jan de Vries » za jul 04, 2015 8:47

Meewerken is een keuze

Bij de politie gaan werken ook. En je maakt mij niet wijs dat het niet van te voren bekend was wat de werkomstandigheden zijn. Daarom is er waarschijnlijk een andere reden om bij de politie te gaan werken. En ik vermoed meer dat het om macht gaat. Powermongers die boven andere mensen willen staan.

Zelfs degenen die schijnbaar meermalen hebben gedreigd met een wapen?!

Is er uberhaupt 1 getuige die dat verklaart? Wie? Of is het alleen maar wat de politie heeft gespint toen ze door kregen dat er een dode was gevallen door politiegeweld? Anyone? Bronnen?

Misschien is het beter als agenten eens de mensenrechten gaan bestuderen. Dat kost amper een half uurtje en kan best binnen die 32 gestopt worden. Hier zijn ze.

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/enc ... dige-tekst

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.


Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.


Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11
1.
Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

2.
Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13
1.
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

2.
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.


Artikel 14
1.
Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

2.
Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.


Artikel 15
1.
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.

2.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.


Artikel 16
1.
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

2.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

3.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.


Artikel 17
1.
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

2.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.


Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20
1.
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

2.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.


Artikel 21
1.
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.

2.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

3.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.


Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23
1.
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

2.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

3.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

4.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.


Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25
1.
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

2.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.


Artikel 26
1.
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

2.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

3.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.


Artikel 27
1.
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

2.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.


Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29
1.
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

2.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.

3.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.


Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.En dan artikel 94 van de grondwet:

http://www.denederlandsegrondwet.nl/935 ... rnd9onfpzf

"Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties."

Wat dus betekent dat de mensenrechten boven de wetten van nederland staan. Dus apveetjes en dergelijken in strijd met de mensenrechten zijn dus volgens internationaal recht crimineel!

En vervolgens de Neurenbergse principes.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurenbergse_principes

"Artikel 1
Iedereen die een handeling verricht die gelijk staat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden.

Artikel 2
Het feit dat het nationaal recht geen straf bepaalt voor een handeling die gelijk staat aan een misdaad naar internationaal recht, ontheft de persoon die de handeling verrichtte niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht.

Artikel 3
Het feit dat de persoon die een handeling verrichtte die gelijk staat aan een misdaad naar internationaal recht, dat gedaan heeft als staatshoofd of als verantwoordelijk overheidsambtenaar, ontheft deze niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht.

Artikel 4
Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een bovengeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was
."

Met als eindresultaat dat een iedere agent at-er hoofdelijk aansprakelijk is voor de eigen daden en nimmer kan aanvoeren slechts orders te hebben opgevolgd. M.a.w. die agenten zijn strafbaar vanwege internationaal recht. Na de oorlog, toen de Neurenbergse principes werden toegepast, zijn veel orderopvolgers opgeknoopt. Afgemaakt. Nu zal het waarschijnlijk wel via celstraf en/of financieel worden afgehandeld. Reken ik daar nog niet eens de volkswoede bij. Die kan echt alle kanten op gaan. Is dat wat de agent in Nederland wil?

De agent die aktief tegen de mensenrechten in gaat als crimineel en de Staat der Nederlanden als de opdrachtgever van die mensenrechtenschender.
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor JanZwolle » za jul 04, 2015 11:34

Pfff.... typisch weer een geval van beste stuurlui die aan wal staan...

Laten we eerst de uitkomst van de onderzoeken afwachten voordat we ons hierover uitspreken, dan kennen we in ieder geval de feiten...

Overigens is het op dit forum gebruikelijk dat we ons eerst even voorstellen voordat we topics gaan posten, net zoals in de samenleving... Dat iemand boos is en op een politieforum een plasje over een actualiteit wil doen, betekent niet automatisch dat hij gelijk heeft...

Grtzzz, Jan
When all is said and done, a hell of a lot more is said then done...
Avatar gebruiker
JanZwolle
Commissaris
 
Posts: 1033
Geregistreerd: di sep 23, 2003 14:00
Woonplaats: Zwolle

Berichtdoor Jan de Vries » za jul 04, 2015 14:53

Beste jan

Ik lees je de wetten voor. Kan je niet beter aangeven waar ik geen gelijk heb? Schiet gaten in de argumentatie maar probeer aub niet af te leiden met nietszeggendheid en hokjesgeesterij. To the point.

groeten
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor Jan de Vries » za jul 04, 2015 16:01

Vijf makkelijke slachtoffers om de dood van Henriquez te kunnen dragen.

Is natuurlijk makkelijke om van daders slachtoffers te maken. Op een manier die eigenlijk alleen door politie en OM wordt toegepast. Het hele artikel is min of meer een klaagzang hoe incompetent het politieapparaat is.
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor JanZwolle » zo jul 05, 2015 0:47

Tegen beter weten in een reactie dan maar...

Je knipt en plakt een aantal wetteksten (bravo! dat kan iedere lagere scholier) een argumentatie van jouw kant staat er eigenlijk niet tussen... (wel een hoop vooringenomenheid en aanname's)

Ik leid helemaal niet af met nietszeggendheid of hokjesgeesterij; mijn stelling is dat het zinloos is om over een kwestie te discussiëren wanneer de relevante feiten niet bekend zijn... IK was er niet bij en weet dus niet wat er zich precies heeft afgespeeld, jij wel?

Artikel 11 EVRM geldt OOK voor (personeel van) overheidsdiensten... :wink:

Eigenlijk veroordeel jij dus mensen op basis van aanname's, vooroordelen en zonder feitelijk onderzoek en waarheidsbevinding... Er is in Nederland inderdaad een periode geweest dat dit zo ging... Die wordt nog steeds jaarlijks herdacht... Naar aanleiding van die periode zijn later de Neurenberger processen (die jij hier zelf aanhaalt) gevoerd...

To the point genoeg voor je? Oh, en je hebt jezelf nog steeds niet voorgesteld; to the point reageren is kennelijk ook niet jouw sterkste kant...

Zodra je jezelf op een normale wijze hebt voorgesteld en je op een normale wijze manifesteert op dit forum, (kritisch mag wat mij betreft best) mag je wellicht reacties verwachten, trollen voeren we op dit forum niet en die lopen over het algemeen redelijk snel tegen een ban op!
Laatste alinea was ook aardig to the point lijkt me...

Grtzzz Jan
When all is said and done, a hell of a lot more is said then done...
Avatar gebruiker
JanZwolle
Commissaris
 
Posts: 1033
Geregistreerd: di sep 23, 2003 14:00
Woonplaats: Zwolle

Berichtdoor Jan de Vries » zo jul 05, 2015 3:17

Hallo jan,

“Tegen beter weten in een reactie dan maar...”

Het hoeft niet hoor ;)

:”Je knipt en plakt een aantal wetteksten”

Is dat niet de dagelijkse praktijk van de politie?

“(bravo! dat kan iedere lagere scholier)”

Rest my case.

“een argumentatie van jouw kant staat er eigenlijk niet tussen...”

Ik argumenteer met wetten. Kan je de logica en volgorde daarvan niet zien? Het zijn de wetten. Of klopt er iets niet in mijn stellingen? Dan graag gedetailleerd wat er niet aan klopt. Had ik al gevraagd, maar misschien dat je er over heen gelezen hebt.

“(wel een hoop vooringenomenheid en aanname's)”

Welke dan?

“Ik leid helemaal niet af met nietszeggendheid of hokjesgeesterij”

Toch wel want je vorige comment, met voet vooruit er in, blonk niet echt uit in veelzeggendheid. Het was eigenlijk alleen maar ad homineus. Het voelde wat trollerig aan. of in ieder geval betweterig. Alleen dan zonder het beter te weten of daar de schijn van.

“; mijn stelling is dat het zinloos is om over een kwestie te discussiëren wanneer de relevante feiten niet bekend zijn... IK was er niet bij en weet dus niet wat er zich precies heeft afgespeeld, jij wel?”

Ik weet wel dat er iemand dood is en dat het komt omdat een paar agenten zijn adem hebben afgesneden. Klopt dat ook niet dan? Verder heb je nog niet aangegeven wie de getuige was die zei dat Mitch heeft gedreigd dat hij een wapen had. Was het iemand anders dan iemand van de politie? Weet je niet hè? Je wilt discussiëren of alleen maar kersjes plukken? Dan graag ingaan op wat ik vraag of zeg, dan wel aantoon. En zelf ook wat bewijzen natuurlijk. Het alleen maar zeggen telt voor mij niet als bewijs. Zelfs niet, of beter juist niet, van een commissaris. Daar verwacht ik een terdege onderbouwd niet stuk te schieten verhaal van. Helaas ben je in eerste aanleg teleurstellend.

“Artikel 11 EVRM geldt OOK voor (personeel van) overheidsdiensten... ”

En daar bedoel je mee? Ik had het er namelijk niet over.

“Eigenlijk veroordeel jij dus mensen op basis van aanname's, vooroordelen en zonder feitelijk onderzoek en waarheidsbevinding...”

Nee hoor. Dat maak jij er alleen maar van. Je onderbouwt het ook niet. Geef eens aan waar ik wat doe of zeg waarvan jij vindt( en dat betekent dus ook niet dat het echt zo is) dat ik dat doe.

“Er is in Nederland inderdaad een periode geweest dat dit zo ging... Die wordt nog steeds jaarlijks herdacht... Naar aanleiding van die periode zijn later de Neurenberger processen (die jij hier zelf aanhaalt) gevoerd...”

Precies. Echter sommige( lees als bijna alle agenten) kennen de geschiedenis niet en vergeten dat die regels nog steeds van toepassing zijn. Een agent is hoofdelijk aansprakelijk voor elke misdaad volgens internationaal recht. Dus zelfs als er in Nederland uitgeprocedeerd is dan kan de agent nog steeds veroordeeld worden. En ook als de agent zich er op beroept dat hij/zij ‘slechts’ orders opvolgde. Dat gaat gewoon niet op. Misdaden zijn misdaden. En iemand verstikken is een misdaad. Of ben je het daar ook niet mee eens?

“To the point genoeg voor je?”

Nee helemaal niet. Je zegt niks. En je bent weer Ad Homineus.

“Oh, en je hebt jezelf nog steeds niet voorgesteld”

Dat ga ik ook niet doen. En al helemaal niet omdat je me dat zo opdringt. Dat bedoelde ik met je hokjesgeesterij. Jij bepaalt niet wat ik wel of wat ik niet doe. Ik ben niet jouw eigendom. Dat maak ik zelf wel uit. Daarbij stel ik mij voor met wat ik zeg. Je kan me lezen. Wat had je trouwens verwacht dat ik over mij zelf zou zeggen dan? Welke schoenmaat ik heb? Verhalen uit de oude doos? Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in dit forum. Ik kom hier alleen maar vanwege dat artikel en ben ook niet van plan te blijven hangen. En zo welkom voel ik me ook niet door je eigen vooringenomen approach. Probeer het eens wat vriendelijker. :)

“; to the point reageren is kennelijk ook niet jouw sterkste kant... “

Me dunkt dat ik aardig op volgorde verteld heb hoe de wetten in elkaar overlopen. Daar heb je nog niets over gezegd of op ingegaan. Terwijl ik daar to the point was, maar jij nog nimmer.

“Zodra je jezelf op een normale wijze hebt voorgesteld en je op een normale wijze manifesteert op dit forum, (kritisch mag wat mij betreft best) mag je wellicht reacties verwachten”

Boeie. Reageer je toch niet. Zo te lezen valt er toch maar weinig van je te leren. Er komt echt niks uit.

“ trollen voeren we op dit forum niet en die lopen over het algemeen redelijk snel tegen een ban op!”

Vreemd genoeg ben je zelf op de persoon. Dat lijkt me eerder trollerig gedrag terwijl ik weldegelijk en serieus de feiten(wetten) opnoem. En mensen die zelf geen argumenten meer hebben en daarom iemand anders die dat wel heeft al bij voorbaat in de trollenhoek probeert te duwen, daar haal ik me neus voor op. Als je een discussie alleen maar kan winnen door de ander te deleten dan win je die discussie niet. Dan ben je een verliezer. Point.

“Laatste alinea was ook aardig to the point lijkt me...”

Inderdaad. De politie is momenteel een incompetente zooi. Ik ben blij dat je dat ook inziet. Nu de rest nog.

Groeten weer.
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor PatF » zo jul 05, 2015 21:16

JanZwolle schreef:Tegen beter weten in een reactie dan maar... Grtzzz Jan


Goede poging, maar helaas kansloos JanZwolle. Zonder de fatsoensnormen van dit forum te respecteren, alleen maar eigen starre denkbeelden projecteren. Ik zeg geen plaats voor Jan de Vries hier op dit forum, slot en ban !
Avatar gebruiker
PatF
Hoofdinspecteur
 
Posts: 800
Geregistreerd: zo aug 31, 2003 15:25

Berichtdoor kampf007 » zo jul 05, 2015 22:31

Chapeau voor Six en Syndicus die beiden op inzichtelijke wijze de situatie weergeven. Andere reacties schetsen het verschil tussen wets-, en ordehandhavers. De man was gewoon in feestroes, bedreigde en had daardoor pech.

Excessief geweld wordt alleen door omstanders gezien. Op het moment van de veldslag wordt het vaak een kwestie van leven of dood. In tegenstelling van op de TV, slaan ze wél raak, steken ze hier wél terug en schieten ze wél terug, zonder dat je weet met welk wapen. Denk eens aan een handgranaat. Dan is prioriteit NR 1 het redden van je maat en je team. En óf ze dat wel gezegd hebben dat er een wapen is? Nou, neem het zekere voor het onzekere, dan ben je ‘s avonds vrijwel zeker thuis. Daar kan je je dan mentaal voorbereiden op een schorsing, verhoren, inleveren van je wapen en ID of degradatie met overplaatsing.

Mannen er staat jullie nog veel te wachten, sta voor jullie ad hoc beslissingen. Wat er is gebeurd kan nooit met opzet zijn voorgevallen. Het is niet aan jullie te oordelen of je met een echte zieke heb te maken of met een komediant. Vaak zijn betaalde oproerkraaiers tussen het publiek de aanstichters..
Avatar gebruiker
kampf007
Aspirant
 
Posts: 3
Geregistreerd: di feb 10, 2015 9:51

Berichtdoor Jan de Vries » zo jul 05, 2015 23:42

“Zonder de fatsoensnormen van dit forum te respecteren”

Kan je even laten zien waar die fatsoensnormen te lezen zijn? En dan ook waar staat dat het verplicht is?

“alleen maar eigen starre denkbeelden projecteren”

Dan heb je een leesprobleem. En het lijkt hier toch een beetje een patroon worden van op de mens spelen en vooral niet op de argumenten ingaan.

“Ik zeg geen plaats voor Jan de Vries hier op dit forum, slot en ban !”

Tuurlijk. Alles waar je geen antwoord op hebt verwijderen :)

“De man was gewoon in feestroes, bedreigde en had daardoor pech”

En dat bewijs daarvan is waar te verifiëren? Noem eens 1 getuige die zegt dat Mitch heeft gedreigt.

“zonder dat je weet met welk wapen”

Maar Mitch had toch helemaal geen wapen?

“Denk eens aan een handgranaat”

Tuurlijk. Waarom niet gelijk een kernbom? Over doorslaan gesproken.

“Nou, neem het zekere voor het onzekere”

R.I.P. Mitch.

“Wat er is gebeurd kan nooit met opzet zijn voorgevallen”

Dat maakt niet uit. Er is een dode gevallen en daarvoor dienen de consequenties gedragen te worden.

“Het is niet aan jullie te oordelen of je met een echte zieke heb te maken of met een komediant.”

Nee vooral niet zelf nadenken. Gewoon orders opvolgen. Koste wat kost.

“Vaak zijn betaalde oproerkraaiers tussen het publiek de aanstichters..”

Klopt. Dat zie je wel eens meer. Bijvoorbeeld dat er agenten tussen lopen die een geweldloze demonstratie proberen om te leiden naar één van geweld en zodoende die demonstratie manipuleren. Of dat er nog meer agenten dan demonstranten aanwezig zijn die feitelijk het demonstreren onmogelijk maken en ook geweld uitlokken door obsessief de demonstranten te hinderen. Het komt allemaal voor.
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor Jan de Vries » ma jul 06, 2015 0:58

Ik zit me trouwens rot te zoeken naar een voorsteltopicje o.i.d. Of is het dan de bedoeling dat je het in een willekeurig comment zegt en wat kan daar nou de handigheid van zijn?, gezien de zoekfunctie ook niet echt geweldig is. Die op de mainpagina doet het (voor mij) niet eens.

Wat ik wel heb gevonden is deze viewtopic.php?f=3&t=5059. maar ook daar niets over (verplicht) voorstellen. Ik vind het maar raar hoor. Daarnaast vind ik wel aanwijzingen en adviezen i.v.m. geheimhouding. Dat dan weer wel. Op zich ook heus wel begrijpelijk, maar als het een geheim is hoe kan je dan van het ander openheid verwachten? En dat dan ook nog heel vaag fatsoensnormen noemen. Wat verder ook opvalt is de reden die gegeven wordt om te deleten en zo.

"+ Abnormaal gedrag vertonen waardoor de sfeer wordt verziekt. Daarvoor hebben we hier de delete-knop en die gebruiken we ook absoluut. "

De bekende stok. Maar weer heel subjectief en vooraf kan je niet weten wat abnormaal gedrag is. Wat het ook is het is niet duidelijk. Je zou zelfs kunnen beweren dat het abnormaal is om te vragen wat je mag zeggen. Menselijk gezien ben ik niet zo voor kaders, maar als je bestaansrecht er van afhangt is het toch wel handig om het te weten. Of verleng je je schrijfkansen door naar het bekje te praten. Tips? Ik neem ze ter harte.

Ik hoop wel dat degene die de "eye of the beholder" is dat, wellicht aan de hand van voorbeelden, zou kunnen uitleggen. Maar dit terzijde om niet op basis van oftopic zijn, alhoewel, mijn rechten hier meteen al te verspelen want ik moet zeggen dat al na mijn begincomment het woord ban en verwijderen gevallen is. Dat geeft te denken.

Is dit forum eigenlijk wel geintresseerd in andere geluiden?

En wat te denken van het ene anonieme virtuele account die het andere anonieme virtuele account vraagt zich voor te stellen. :idea: Beats me.
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor JanZwolle » ma jul 06, 2015 2:03

Nou Jan de Vries, ik had mij eigenlijk voorgenomen om niet meer te reageren, maar omdat je nu blijk geeft, enige moeite te willen doen enig onderzoek te verrichten naar hoe wij op dit forum met elkaar omgaan, het volgende;

Op dit (en vrijwel ieder ander forum en in de samenleving) gelden gedragsregels. deze zijn er om te voorkomen dat mensen zich misdragen en de sfeer op een forum lopen verzieken met bijvoorbeeld scheldpartijen, racistische uitingen en/of ander ongewenst gedrag. Wanneer dit gebeurt is dat in meerdere opzichten jammer, want het voegt niets constructiefs toe en het jaagt mensen die wel zinnige bijdragen willen/kunnen leveren weg.

Daarnaast zijn er ook nog mores; dit zijn ongeschreven gedragsregels die voor de meeste mensen (maar kennelijk niet voor jou) zo vanzelfsprekend zijn, dat ze niet in formele gedragsregels zijn opgenomen. Jezelf voorstellen is een mooi voorbeeld; in de kantine kun je talloze voorbeelden vinden van postings waarin mensen zich voorstellen...

Je beticht mij van homineus gedrag; ik neem aan dat je doelt op het Argumentum ad hominem, wat in normaal Nederlands "op de man spelen" genoemd wordt. Ik heb je op je GEDRAG aangesproken en dat is iets wezenlijk anders dan op de PERSOON. NERGENS heb ik in deze thread een normatief oordeel over jou als persoon uitgesproken!

Om te kunnen discussiëren heb je een uitgangspunt (stelling) nodig; mijn stelling was en is dat het niet zinvol is over een kwestie te discussiëren wanneer de relevante feiten niet bekend zijn...

Stellingen van jouw kant zijn dat politiemensen machtswellustelingen en incompetent zijn en graag excessief geweld gebruiken, demonstraties frustreren en van binnenuit beïnvloeden, mensen vermoorden, etc, etc, etc. En dit lardeer je met geknipte en geplakte teksten uit wetten, regelingen en verdragen die je op het www hebt gevonden... Hoe moet wie dan ook daar nou rationeel op reageren?

Wat die anonimiteit betreft; ik ben al sinds 2003 actief op dit forum, geloof me, een groot aantal mensen hier weet heel goed wie ik ben. Voor jouw info en beeldvorming; ik werk NIET bij de Politie!

For the sake of argument zal ik een klein beetje op deze kwestie ingaan; wat WETEN we?
- In Den haag is een man aangehouden
- Bij de aanhouding is geweld gebruikt
- Later is betrokken man overleden
- Er is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de aanhouding van betrokkene

Enkele openstaande vragen:
- waarom is deze man aangehouden? (wat is eraan vooraf gegaan?)
- waarom verzette de man zich tegen aanhouding?
- Was het gebruikte geweld noodzakelijk en proportioneel?
- Waaraan is de man overleden? (Alleen onderzoek van patholoog anatoom kan dit vaststellen)
- Is er een relatie tussen het gebruikte geweld en de dood van betrokkene? En zo ja, welke relatie?
- Valt de betrokken agenten in redelijkheid verwijten te maken? Zo ja, welke?
-enz, enz, enz....

Ik denk dat alle betrokkenen zeer zwaar te lijden hebben onder deze zaak, OOK de betrokken agenten! Deze mensen dan botweg van moord (wat een vooropgezet plan zou vergen) te beschuldigen gaat in dit stadium veel te ver! Over je andere beschuldigingen zullen we het maar helemaal niet hebben... Agenten die in opdracht mensen vermoorden?! En dat soort dingen zet je op een Politieforum? WTF, wat voor reactie verwacht je dan???

Realiseer je ook dat een agent zich zwaar bedreigd en gestressed kan voelen bij een tumultueuze aanhouding (het zijn ook mensen) en in een split second beslissingen moet nemen, die later vanachter een veilig bureau in een air conditioned kantoor, met een stofkam ontleed worden...

Ik herinner mij de beroering na een filmpje van de vrouwelijke agente die een zwerver hard aanpakte nog maar al te goed; na onderzoek bleek dat er nogal wat voorafgegaan was (wat uiteraard NIET in het filmpje te zien was) en ze is ook volledig gerehabilliteerd... Nadat half Nederland haar gekruisigd had! Op basis van onvolledige info!

Dit zijn redenen voor mij om me niet te snel een inhoudelijk oordeel aan te matigen over gebeurtenissen waarvan ik het fijne niet weet...

Verder weet ik zeker dat wanneer onomstotelijk blijkt dat er zaken verkeerd zijn gegaan of er verkeerd is gehandeld, dit voor betrokkenen consequenties zal hebben... En heel veel moeite gestoken zal worden in het voorkomen van herhaling van dit drama... want dat is het, DAT zijn we wel eens...

Grtzzz Jan
When all is said and done, a hell of a lot more is said then done...
Avatar gebruiker
JanZwolle
Commissaris
 
Posts: 1033
Geregistreerd: di sep 23, 2003 14:00
Woonplaats: Zwolle

Berichtdoor Jan de Vries » ma jul 06, 2015 4:42

Beste JanZwolle

“Nou Jan de Vries, ik had mij eigenlijk voorgenomen om niet meer te reageren”

Ik ben toch blij dat je dat nu doet.

“en/of ander ongewenst gedrag”

Aan het voorgaande wat je hierover hebt gezegd heb ik mij denk ik niet schuldig gemaakt, maar ‘en/of ander ongewenst gedrag’ is ongrijpbaar en kan van alles zijn. Daar is niet aan vast te houden. Je kan zomaar zeggen, omdat je de discussie, om wat voor reden dan ook, niet meer zo leuk vindt, dat het ongewenst gedrag is. Als een escapegoat.

“Wanneer dit gebeurt is dat in meerdere opzichten jammer, want het voegt niets constructiefs toe en het jaagt mensen die wel zinnige bijdragen willen/kunnen leveren weg.”

De reden is duidelijk, maar zoals eerder gezegd heb ik weldegelijk e.e.a onderbouwd en wacht nog steeds op feedback daarover.

“dit zijn ongeschreven gedragsregels”

Ook weer zo ongrijpbaar.

“maar kennelijk niet voor jou”

Nou ik schrijf best een stuk weg op diverse fora en zo extreem als het hier kennelijk verwacht wordt heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar om er van af te zijn.

Hallo ik ben Jan de Vries. Man. Ik werk niet voor de overheid. Maar ik doe onderzoek naar de overheid en vraag me haar bestaansrecht af. Zeker in relatie tot de so called burger. Ik heb altijd begrepen dat de overheid in dienst staat van die burger maar kom er steeds meer achter dat de overheid denkt dat de burger hun eigendom is. Omdat zulks niet strookt met de mensenrechten ben ik vanwege een artikel wat hier geschreven is naar dit forum getrokken.

Ik hoop dat het zo genoeg is? Zo niet vraag wat je wil vragen. Ik zeg niet dat ik overal een antwoord op geef.

“ik neem aan dat je doelt op het Argumentum ad hominem, wat in normaal Nederlands "op de man spelen" genoemd wordt.”

Uiteraard. Homineus is een woordgrapje van me. Wat het betekent niet. Het eerste wat je zegt is: “Pfff.... typisch weer een geval van beste stuurlui die aan wal staan...” Nou dat klinkt niet echt geweldig toch? Je zet de toon. Dat maakt en breekt de sfeer toch? Dan “Dat iemand boos is en op een politieforum een plasje over een actualiteit wil doen” klinkt ook niet echt alsof je welwillend bent ergens over te praten.

“Ik heb je op je GEDRAG aangesproken en dat is iets wezenlijk anders dan op de PERSOON.”

Misschien had je beter op de argumenten kunnen ingaan i.p.v. af te leiden over niet ter zake doende dingen als mijn gedrag waar helemaal niks mee is. Jij vindt het alleen niet leuk wat ik zeg.

“NERGENS heb ik in deze thread een normatief oordeel over jou als persoon uitgesproken!”

Nou, je vond het maar niks dat ik me niet wilde voorstellen toch? Het was een voorwaarde om serieus genomen te worden. Dat is normatief.

“Om te kunnen discussiëren heb je een uitgangspunt (stelling) nodig; mijn stelling was en is dat het niet zinvol is over een kwestie te discussiëren wanneer de relevante feiten niet bekend zijn...”

Je hebt het zelfs niet over feiten die wel al bekend zijn. Namelijk dat er iemand is dood gegaan. En dat het toch wel raar is dat een gezonde man van het éne op het andere moment het loodje legt.

“Stellingen van jouw kant zijn dat politiemensen machtswellustelingen en incompetent zijn en graag excessief geweld gebruiken, demonstraties frustreren en van binnenuit beïnvloeden, mensen vermoorden, etc, etc, etc.”

Dat ze incompetent zijn is de stelling van het artikel. Dat neem ik zo aan en over.

"Wie stuurt de agenten de straat op zonder goede middelen en met een belabberde training?"

en

“Ondanks alle inspanning van de IBT-docenten en de politiemensen zijn deze 32 uur natuurlijk lang niet genoeg. Al jaren roepen politiemensen dit binnen de politie en een enkele keer spreekt een wetenschapper of trainer deze zorg uit buiten de politie. Maar wat gebeurd er? Niets. Zelfs niet na incidenten waarbij aan te houden verdachten overlijden of waarbij politieagenten (zwaar)gewond raken of zelfs overlijden.”

Ze zijn niet goed genoeg omdat er van alles aan schort. Dat is incompetent. Misschien een vervelend woord voor je maar dat is wel de conclusie toch?

En de rest wat ik heb gezegd zuig ik ook niet uit me duim. Hoe zat het ook al weer met die voetbalmoord in Amsterdam met zo’n doorgedraaide hondenagent (geen woordgrapje)? Liegen en bedriegen in de verklaring en gewoon ook iemand zomaar vermoord. Daar werd ook gezegd oh wacht het onderzoek af en zo. Ja hoor. Dat wordt gewoon steevast altijd gezegd. Dat is een dooddoener om maar vooral nergens een antwoord of zelfs een mening over te hoeven hebben. Naar Demmink moet trouwens ook nog steeds onderzoek gedaan worden. En hoe lang loopt dat al niet? En hoeveel aangiften zijn daar al niet naar gedaan. Ik vertrouw daar gewoon niet meer zo in. Daarbij lijkt het misschien gescheiden politie justitie om en rijksrecherche, maar het voelt meer aan als broekzak vestzak waarin het old boys network elkaar niet afvallen. En voor wat het waard is, ik ben echt niet de enige die zo denkt. Sterker nog ik denk dat alleen politiemensen en fans daarvan er nog in vertrouwen.


“En dit lardeer je met geknipte en geplakte teksten uit wetten, regelingen en verdragen die je op het www hebt gevonden...”

Hoe weet jij nou waar ik wat gevonden heb? Over aannames gesproken.

“Hoe moet wie dan ook daar nou rationeel op reageren?”

Hallo het is de grondwet en het zijn de mensenrechten. Hoe bedoel je daar kan je niet rationeel op reageren? Op wat wel dan? Ondanks al uitgelegd nog een keer op een rij. Art 94 van de grondwet zegt dat de mensenrechten boven de landswetten staan. En die lijn volgend liggen er een aantal landswetten in de clinch met die mensenrechten. Bijvoorbeeld

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.


Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Maar ook

Artikel 13
1.
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

Zomaar wat voorbeelden.

Vrijelijk verplaatsen is niet om de haverklap het id van de natuurlijke persoon te moeten laten zien toch? Ga ik nog niet eens de discussie met je aan dat mensen die natuurlijke persoon helemaal niet zijn omdat het een fictieve creatie(en bestaat dus eigenlijk helemaal niet eens) is van de overheid en gemaakt zonder toestemming van de mensen zelf. En in de mensenrechten staat dat mensen recht hebben op een persoon, maar niet dat ze verplicht zijn die te moeten zijn. Tevens staat er in de mensenrechten dat slavernij verboden is. Mensen zijn geen eigendom van iets of iemand. En dus ook niet van de overheid. En overheden mogen dus ook niet zoiets creeren zonder die toestemming of contact. Maar dat is een ander onderwerp. Desondanks als agenten, die geen flauw benul van mensenrechten hebben, dan toch van die mensen willen dat ze zich identificeren met een fictieve natuurlijke persoon, dan doen ze aan slavernij. Of ze dat nu uit zichzelf of in opdracht van doen maakt dan niet uit. Om het even wat makkelijker te happen te maken zeg ik dat 100 jaar geleden en daarvoor er helemaal geen natuurlijke persoon was en ooit is geweest. Maar dat is kennelijk in relatief korte tijd zo geindoctrineerd geworden dat mensen, ik niet, zichzelf zijn gaan identificeren met die fictieve natuurlijke persoon, en dat het zelfs raar gevonden wordt als mensen zeggen niet die natuurlijke persoon te zijn.


“Wat die anonimiteit betreft; ik ben al sinds 2003 actief op dit forum, geloof me, een groot aantal mensen hier weet heel goed wie ik ben.”

Dat kan voor jou belangrijk zijn, maar mij boeit het echt niet. Denk je dat ik van iedereen die ik online spreek wil weten wie of wat het is? Het gaat mij om de argumenten. Wat zeggen ze.

“Voor jouw info en beeldvorming; ik werk NIET bij de Politie!”

Al doe je het wel, het maakt me echt niet uit. Voor mij ben je artikel 1. Iedereen is voor mij artikel 1. We zijn allemaal gelijk. En dat is ook zo.

“Agenten die in opdracht mensen vermoorden?! En dat soort dingen zet je op een Politieforum? WTF, wat voor reactie verwacht je dan???”

Waar zeg ik dat dan expliciet? Is dat ook weer een aanname van je? Of probeer je me te framen?

“Realiseer je ook dat een agent zich zwaar bedreigd en gestressed kan voelen bij een tumultueuze aanhouding (het zijn ook mensen) en in een split second beslissingen moet nemen, die later vanachter een veilig bureau in een air conditioned kantoor, met een stofkam ontleed worden...”

Ach kom op. Ze zaten gewoon met tig op 1 man. De man overlijdt en de dader is opeens slachtoffer? Dat kan toch alleen bij de politie? Ja logisch als je alles kan manipuleren dan lukt zo iets wel. Maar stel nou eens dat een stel relfiguren dat zouden hebben gedaan. Dan is het toch wel gewoon moord. Dat kan net zo goed iemand zijn geweest die in bedwang gehouden moest worden? Daar moet je wel eerlijk in zijn. En volgens mij ben je dat ook wel want ik heb wat eerdere comments van je gelezen en ik krijg heus wel de indruk dat je voor rechtvaardigheid gaat. Maar dan zou je m.i. ook het verschil tussen agenten en andere mensen moeten loslaten. En het zit m.i. juist in die verschillen die het onrechtvaardig en matig maken.

Dat een agent ontleed wordt is prima. Moet zelfs nog beter. Zeker als er doden vallen. Kennelijk is de situatie zoals je schetst nog niet eens voldoende gezien het toenemende politiegeweld. Het schrikt niet af. Echt hoor. Vroeger hoorde je het nooit. Amper.

“Ik herinner mij de beroering na een filmpje van de vrouwelijke agente die een zwerver hard aanpakte nog maar al te goed; na onderzoek bleek dat er nogal wat voorafgegaan was (wat uiteraard NIET in het filmpje te zien was) en ze is ook volledig gerehabilliteerd... Nadat half Nederland haar gekruisigd had! Op basis van onvolledige info!”

Ja dat herinner ik me ook. Ik heb het filmpje gezien. Ik vind je hier gekleurd. Je komt gewoon voor een agent op.

“na onderzoek bleek dat er nogal wat voorafgegaan was”

Nou en? Op het moment dat de man onder controle was en onder de pepperspray zat was ze hem gewoon nog steeds aan het schoppen. Ja kijk dit is nu precies zo’n voorbeeld waarvan ik denk dat die zogenaamde onderzoeken helemaal frauduleus en zelfs corrupt zijn.

“Dit zijn redenen voor mij om me niet te snel een inhoudelijk oordeel aan te matigen over gebeurtenissen waarvan ik het fijne niet weet...”

Je weet er nog het fijne niet van want je gelooft alleen maar de politie en aanverwanten. Ik ben veel nieuwsgieriger naar het verhaal van de arrestant :) Totaal onderbelicht. Ook hier weer een reddingsactie gelijk het artikel op deze site om gewelddadige agenten te verdedigen. Dit is to the point.

“Verder weet ik zeker dat wanneer onomstotelijk blijkt dat er zaken verkeerd zijn gegaan of er verkeerd is gehandeld, dit voor betrokkenen consequenties zal hebben...”

Nou ik niet hoor. Zolang agenten voor de wet als een soort ubermens gezien worden is daar helemaal geen sprake van. En er zijn teveel gevallen dat vieze agenten gewoon blijven. Wat heet, zelfs de vieze top blijft en wordt zelfs in het pensioen afgedekt. We betalen gewoon voor de advocaat van Demmink in een privézaak die hij notabene zelf nog aanspant ook. Het moet toch echt niet gekker worden? Wat nou consequenties?

En dan je vragen over wat er gebeurd is in Den Haag. Voordat ik daar op in ga wil ik eerst dat je mijn knip en plakwerk serieus neemt en daar je mening over geeft. Tenslotte was ik eerst. Wat klopt er niet aan? Ben je het niet met me eens dat de mensenrechten boven landswetten staan?

Groeten

PS

Even nog wat nageedit. Wat kleine typo's en wat aangevuld. Niets bijzonders weggehaald.
Laatst bijgewerkt door Jan de Vries op ma jul 06, 2015 8:19, in totaal 3 keer bewerkt.
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor Jan de Vries » ma jul 06, 2015 7:52

"Als Henriquez op die dag niet had gedreigd maar bijvoorbeeld onwel was geworden dan hadden misschien dezelfde agenten hem wel gereanimeerd."

Ik weet dat je dit niet geschreven hebt Jan, maar wat denk je er van? Jouw gedachten volgend had de auteur dit niet zo mogen zeggen, want hij kan dat niet weten. Voorlopig is er helemaal geen 1 getuige die naar voren is gekomen en gezegd heeft dat Mitch gedreigd zou hebben. Geen één mens. De uitspraak is dus gebaseerd op geloof. Geloof dat de politie de waarheid spreekt. Meer niet.
Jan de Vries
Aspirant
 
Posts: 12
Geregistreerd: za jul 04, 2015 8:02

Berichtdoor sherylizz » ma jul 06, 2015 17:24

De kloof tussen politie en burgers wordt steeds groter. Specifiek de kloof tussen politie en burgers met een kleurtje. Laten we elkaar geen mietje noemen en het ingewortelde probleem van ethisch profileren nu eindelijk herkennen EN erkennen.

Politiek en politie moeten NIET meer reppen over incidenten. Dit probleem speelt al decennia, zoals blijkt uit het artikel uit de Volkskrant dd 24-01-1984. Ja! 31 jaar geleden al.
De moedige, piepjonge (Nederlandse) agent Ebo Biginski (22 jaar destijds) doet dan een boekje open over het racisme in het Amsterdamse politiekorps. Even breed in beeld in alle media en is er landelijke reuring... maar daar blijft het bij. Er wordt NIKS gedaan om het gezwel te behandelen! Daardoor kan het zich verder nestelen en zich verspreiden.
Inmiddels kunnen we spreken van ingeworteld racisme en niet slechts in het corps, maar ook maatschappelijk.

Korpschef Bouman reageert in de media lafhartig niet op zijn interne bericht "een gif sluipt de nationale politie binnen". Niet alleen racisme naar de gekleurde burger, maar ook intern naar gekleurde collega's.

Ook het proefschrift (2015) van Mutsaers toont glashelder aan dat etnisch profileren systematisch gebeurt en institutioneel is.

Nu naar de dood van Mitch Henriquez. Had dit voorkomen kunnen worden.
Hoogstwaarschijnlijk wel.

Als de politie niet op zijn taak berekend is, dan vallen er doden.
Het excuus van de vrijpleiters dat Mitch dan maar niet had moeten roepen dat hij een wapen had, is een miezerig zwaktebod. Als de situatie dusdanig kritiek was geweest, had de politie hem onder schot kunnen houden en hem dwingen op de grond te gaan liggen met gespreide armen en benen. Bovendien is het nog maar de vraag OF hij dat wel geroepen heeft. Het woord van de politie zo blijkt, is weinig geloofwaardig. Een man bespringen als een roedel dolgedraaide hyena's is beslist geen optie. De politie zit dan echt op een dood (no pun intended) spoor.

Deze arrestatie met dodelijk gevolg was een ontluisterend voorbeeld van onkunde. Hier is sprake van onprofessionaliteit van een ongekend niveau. Iemand dan bewusteloos in een busje sleuren en hem op geen enkele manier medische assistentie verlenen... is beangstigend maar vooral inhumaan en zonder een greintje respect voor een mensenleven

DAN begint het grote indekken van elkaar en wat er nou precies is gebeurd. Er wordt een officiële onjuiste versie gegeven: "onwel geworden in het busje". Een flagrante leugen die het OM dan klakkeloos overneemt.
ZONDER videobeelden was het voorval allang afgesloten geweest en was er niemand verantwoordelijk gesteld voor deze onnodige dood. De politie had dan een dodelijke leugen onder het tapijt kunnen vegen.
Behalve de grove onprofessionaliteit bij deze aanhouding ook nog liegende dienders. Een politie-agent hoort integer en bovenal betrouwbaar te zijn. In het onderhavige geval is deze onkreukbaarheid ver te zoeken. Dit is niet alleen Zorgelijk, maar bovenal verbijsterend.
Als gekleurde burger ben je je leven niet veilig en min of meer vogelvrij.

Alleen maar verliezers? Dit is een boude uitspraak die het falen van de politie niet serieus neemt.
Als het korps voornamelijk bestaat uit mensen van dit betreurenswaardige kaliber, berg je dan maar.

In de hoop, dat niet alleen maar reacties van meepraters op dit forum worden geplaatst.
Het is een tijd van herbezinning en met open blik willen kijken naar waar het schort bij de politie en wezenlijke hervormingen doorvoeren.
Het credo Waakzaam en Dienstbaar dekt anders de lading niet.

De vraag die mij nu nog rest is:
Voor WIE is de politie wél dienstbaar en waakzaam en voor wie niet?
Selectief optreden en misbruik maken van de functie van politieagent is een uitermate griezelige gedachte.
De politie overschrijdt daarmee alle humanitaire en democratische waarden.
sherylizz
Aspirant
 
Posts: 1
Geregistreerd: ma jul 06, 2015 15:08

Volgende

Keer terug naar Politie algemeen

Toon nieuwe berichten