Welcome Anonymous !

Over de Arrestatieteams en andere speciale politie-eenheden.
 

Politie Start Campange over Dragen van Nepwapens

Algemene onderwerpen omtrent de politie, BPZ e.d.

Moderators: --X--, Doggieman

Berichtdoor JanZwolle » za sep 03, 2016 15:02

Op Vuwa.net loopt een topic over dit onderwerp; ik plak mijn reactie heronder en ben eigenlijk wel benieuwd hoe politiemensen hier nou tegenaan kijken....

Toen ik als kind cowboytje, compleet met dolkje aan de "rig" of politie en boef speelde (uiteraard met zwart gemaakte plastic pistooltjes) kreeg ik een grijns en een knipoog van oom agent, de ME rukte niet uit en er werden ook geen heli's ingezet... (ben van '64, dus mijn kindertijd is eerste helft 70er jaren geweest)

En als je over de schreef ging, kreeg je een schop onder je kont of een oorvijg van oom agent, vergezeld van een bars praatje... En geloof maar niet dat je daar thuis over ging klagen want dan kreeg je er van je ouders nog een portie achteraan met de woorden; "Dan zul je het wel verdiend hebben!" Soms mis ik die tijd.... dat wil je niet weten...

Worden we inmiddels geen generatie van bangerikken die overal gevaar en narigheid zien? Angst blijft een slechte raadgever...

Natuurlijk is het wat anders wanneer een puber of nog oudere een echt gelijkend wapen op een agent richt... dan ook niet zeuren als de agent zich bedreigd voelt en met zijn Walther PPQ reageert... Dan VRAAG je er ook om...
Een vleesmes mag je ook gewoon hebben, maar als je er een agent mee bedreigd, gaat dat slecht voor je aflopen... Terecht en voorspelbaar...

Kwestie van gezond verstand gebruiken...

Het bezit van dat spul verbieden heeft geen zin, in vrijwel alle landen om ons heen wordt het als speelgoed gezien en overal verkocht... Als er een CE merk instaat, IS het speelgoed en levert inbeslagname vanwege alleen bezit een economischt delict (Van de opsporingsambtenaar!) op...

Dat airsoftspul ziet er bedriegelijk echt uit, maar ook dit wordt in veel landen als speelgoed gezien, maar in Nederland moet dit allemaal weer gereguleerd worden... Of dat een terrorist tegenhoudt... NATUURLIJK niet! Dit soort maatregelen zijn symboolpolitiek die slechts schijnveiligheid opleveren!

Het bedreigen van mensen IS al strafbaar (hiervoor kan bijna ieder voorwerp gebruikt worden) laat ze dat gewoon hard afstraffen!
En die Josti die met een (nep)wapen een lid van de gewapende macht bedreigd... dan moeten we als maatschappij niet te moeilijk doen als hem ter plekke een Darwin Award wordt uitgereikt... Daar vraagt ie tenslotte om...

Tot slot, onder het mom van "veiligheid" en contra terrorisme wordt er draagvlak gecreëerd voor de meest banale maatregelen en schendingen van privacy, die onder de streep weinig tot geen extra veiligheid opleveren...

Let's face it; in een open samenleving is het godsonmogelijk iedere terroristische aanval of aanslag door een gek te voorkomen, veiligheid is niet volledig maakbaar, zelfs in een totalitaire politiestaat niet... Dat heb je kunnen zien in België, Frankrijk en Duitsland maar ook in Syrië, Egypte... ja, waar niet eigenlijk... (Nederland ;) )

Misschien moeten we ophouden ons heil te zoeken in steeds verdergaande regelgeving (die nog nooit een crimineel weerhouden heeft) en gewoon weer gezond Hollands boerenverstand gaan gebruiken en gewoon weer op onszelf en onze naasten gaan passen voor een leefbare samenleving...

Again just my 2 cents...

Grtzzz Jan
When all is said and done, a hell of a lot more is said then done...
Avatar gebruiker
JanZwolle
Commissaris
 
Posts: 1034
Geregistreerd: di sep 23, 2003 14:00
Woonplaats: Zwolle


Berichtdoor Inspecteur Vlijmscherp » zo sep 04, 2016 20:25

Ik snap niet hoe je er bij komt dat het in beslag nemen van een speelgoed wapen een economisch delict oplevert?

Waar je in je betoog wel aan voorbij gaat, is dat je met regelgeving regulering van de markt kunt bewerkstelligen. Dus de verkopers van de verboden speelgoed/airsoft wapens zijn dan ook aan te pakken, waardoor er mogelijk minder verboden speelgoed/airsoft wapens in omloop komen.

Ik ben het overigens wel met je eens dat we in NL moeten uitkijken voor de betutteling door de overheid. Teveel regelgeving kan ook een averechts effect hebben.
Weet wat je zegt, zeg niet wat je weet
Avatar gebruiker
Inspecteur Vlijmscherp
Hoofdagent
 
Posts: 285
Geregistreerd: za jan 02, 2010 11:14
Woonplaats: NL

Berichtdoor JanZwolle » di sep 06, 2016 2:02

Als je 18+ en kinderloos  bent mag je speelgoed kopen/voorhanden hebben/mee spelen, als je het draagt KAN dat een strafbaar feit opleveren.

Als er ergens een afdeling BW is die iets anders beweert is dat onjuist. Elke maatregel  (met uitzondering van verkoop modaliteiten zoals winkel tijden etc) die het op de markt plaatsen van richtlijn conforme producten belemmerd is niet toegestaan. Ook mondelinge mededelingen van ambtenaren die belemmerend zouden kunnen werken zijn niet toegestaan althans leiden tot een verplichting tot vergoeding van de geleden schade, als de ambtenaar dit met opzet doet kan ook hoofdelijke aansprakelijkheid volgen.

Het reguleren van de handel zoals jij nu aangeeft, mag dus juist NIET! Dat zegt zelfs de minister in de bijlage...

Dit is bijzonder, want normaal geldt de bepaling uit de Awb dat een handeling van een persoon resorterend onder een openbaar bestuurslichaam dient te worden bezien als een handeling van dat bestuurlichaam en dan zijn er ook nog een aantal arresten (waarvan de Pikmeer arresten I en II de bekendsen zijn) die bevestigen dat een ambtenaar niet hoofdelijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn handelen... DIT is dus een uitzondering en de boetes lopen gelijk in de tonnen...

Een dergelijk handelen belemmert richtlijn conform handelsverkeer en levert derhalve een economisch delict op onder EU wetgeving...

Bron: een mij bekende jurist die ook betrokken was bij de veelbesproken uitspraken van de ABRvS inzake de CWM. (die de CWM deels buiten werking stelden vanwege geen grond in de WWM)

Ik wilde ook een kamerstuk inzake het speelgoedbesluit bijvoegen, maar ik kan kennelijk hier geen pdf toevoegen, daarom zal ik de tekst hieronder plakken (sorry voor de lap tekst);


Tot zover de juridische achtergond van de kwestie; waar ik eigenlijk benieuwd naar ben is hoe politiemensen staan tegenover het verbieden van speelgoed, (voorhanden hebben) ermee dreigen is natuurlijk terecht al strafbaar!

En dan ben ik ook benieuwd of jullie zo'n verbod zien bijdragen aan de veiligheid of het voorkomen van terroristische aanslagen en zo ja, hoe jullie dit dan zien.

Grtzzz, Jan

Pagina 1 van 3
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 16 maart 2015
Onderwerp Antwoorden kamervragen over nepwapens
In antwoord op uw brief van 25 februari 2015 deel ik u mee dat de schriftelijke
vragen van het lid Marcouch (PvdA) over nepwapens worden beantwoord zoals
aangegeven in de bijlage bij deze brief.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
drs. S.A. Blok
Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
DGRR-DJOA
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
http://www.rijksoverheid.nl/venj
Ons kenmerk
624559
Uw kenmerk
2015Z03276
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.
Pagina 2 van 3
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en
Justitie over nepwapens (ingezonden 25 februari 2015, 2015Z03276)
1
Kent u de webpagina van Justis over verboden wapens 1) en kent u de
Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014) met toelichting? 2)
Antwoord op vraag 1
Ja.
2
Hoe verhoudt het schrappen uit de Circulaire van de bepaling dat
speelgoedwapens die op echte wapens lijken onder de categorie I
wapens vallen zich tot wat op de site van Justis wordt vermeld dat
wapens die sterk op echte wapens lijken, waaronder speelgoedwapens,
verboden zijn?
Antwoord op vraag 2
De informatie op de website van Justis is inmiddels volledig geactualiseerd na de
wijziging van de regelgeving van vorig jaar.
3
Betekent het vanwege de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) schrappen
van de bepaling uit de Circulaire dat speelgoedwapens niet op echte
wapens mogen lijken, dat op echt lijkende speelgoedwapens in
Nederlandse winkels te koop mogen worden aangeboden? Zo ja, gebeurt
dit in de praktijk ook? Zo nee, welke beperkingen zijn er dan nog om op
echt lijkende wapens te verkopen?
4
Wat zijn de geldende regels in Nederland voor het verkopen, voorhanden
hebben en gebruiken van op echte wapens lijkende speelgoedwapens?
Antwoord op vragen 3 en 4
Het verkopen van speelgoed in de zin van de Speelgoedrichtlijn dat op een wapen
lijkt of kan lijken, is niet verboden op grond van de Wet wapens en munitie
(WWM). Deze verkoop kan sinds de wijziging van vorig jaar van de regelgeving al
plaatsvinden, of anders in de nabije toekomst realiteit worden.
Ook het dragen van dergelijk speelgoed is toegestaan, tenzij sprake is van een
voorwerp dat als een wapen wordt aangemerkt, omdat gelet op de aard of
omstandigheden waaronder het voorwerp wordt aangetroffen redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat het bestemd is om letsel aan personen toe te brengen of
te dreigen. In dat geval is sprake van een wapen in de zin van artikel 2, eerste lid
onder categorie IV sub 7 WWM. Het dragen van een dergelijk wapen is verboden
op grond van artikel 27 lid 1 WWM en strafbaar gesteld in artikel 54 WWM.

5
Deelt u de mening dat op echt lijkende speelgoedwapens ook wapens
kunnen zijn waarmee strafbare feiten kunnen worden gepleegd? Zo ja,
wat kunt u binnen de Europese regelgeving nog doen teneinde deze
wapens uit Nederland te weren? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?
Pagina 3 van 3
Antwoord op vraag 5
Ja, zoals ik in mijn antwoord op vraag 4 heb toegelicht kan speelgoed in de zin
van de Speelgoedrichtlijn dat op een wapen lijkt of kan lijken in bepaalde gevallen
als wapen in de zin van de WWM worden aangemerkt, het dragen waarvan is
verboden.
Binnen de Europese regelgeving zie ik geen mogelijkheden om de betreffende
voorwerpen uit Nederland te weren.

6
Beschikt u over cijfers of andere indicaties waaruit kan worden
opgemaakt of en in hoeverre speelgoedwapens worden gebruikt bij het
plegen van strafbare feiten? Zo ja, wat zijn die cijfers of indicaties? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 6
Het Openbaar Ministerie heeft mij meegedeeld dat het in de praktijk voorkomt dat
speelgoedwapens worden gebruikt bij het plegen van strafbare feiten.
De politie heeft mij geïnformeerd dat in het geval van een incident met een
nepwapen registratie kan plaatsvinden als het gebruik van het nepwapen specifiek
in de aangifte wordt gemeld. Veelal richten aangiftes zich echter op een delict en
niet op het middel waarmee het delict is gepleegd. Momenteel is er dan ook geen
landelijk overzicht beschikbaar van het aantal incidenten met nepwapens.
7
Deelt u de mening dat, ook al moet Nederland op grond van de
Speelgoedrichtlijn op echte wapens lijkende speelgoedwapens in winkels
toestaan, het vanwege de veiligheid de voorkeur zou hebben als die
speelgoedwapens niet verkocht zouden mogen worden? Zo ja, wat gaat u
doen om het aspect van veiligheid in het verband van de
Speelgoedrichtlijn met uw Europese collega’s te bespreken? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord op vraag 7
Een Europese richtlijn is bindend voor alle lidstaten. Ik acht het niet aan de orde
om de Speelgoedrichtlijn ter discussie stellen.
1) https://www.justis.nl/producten/wwm/ver ... paragraph2
2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 18096.html
When all is said and done, a hell of a lot more is said then done...
Avatar gebruiker
JanZwolle
Commissaris
 
Posts: 1034
Geregistreerd: di sep 23, 2003 14:00
Woonplaats: Zwolle

Berichtdoor GlockCop » vr sep 09, 2016 8:58

bla bla bla
Play stupid games, win stupid prizes.
People sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf.
George Orwell
Avatar gebruiker
GlockCop
Hoofdcommissaris
 
Posts: 2197
Geregistreerd: zo apr 16, 2006 20:43

Berichtdoor JanZwolle » vr sep 09, 2016 13:53

True! :D

Grtzzz Jan
When all is said and done, a hell of a lot more is said then done...
Avatar gebruiker
JanZwolle
Commissaris
 
Posts: 1034
Geregistreerd: di sep 23, 2003 14:00
Woonplaats: Zwolle


Keer terug naar Politie algemeen

Toon nieuwe berichten